Model House 2BHK

Print

 

Floor Plan

 

Floor Plan with

Furniture Plan

 

 

गोर्खा भूकम्पको बेला काठमाडौँ

उपत्यका वरिपरि भएको जमिनको

कम्पन (0.45g) लाई आधार मानेर 

डिजाइन गरिएको 

 

 प्रकार-१

 ढुंगाको गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: १०८६.५० वर्ग फीट

 लागत: रु. १५,९३,७००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. १,४६७*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 २ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + २ शौचालय

 

 प्रकार-२

 इट्टाको गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: १०८६.५० वर्ग फीट

 लागत: रु. २४,७२,५००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. २,२७६*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 २ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + २ शौचालय

 

 प्रकार-३

 CSEB को गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: १०८६.५० वर्ग फीट

 लागत: रु. १६,३८,३००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. १,५०८*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 २ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + २ शौचालय

 

 

Elevations

Front Elevation

Back Elevation

Side Elevation

Side Elevation

Wednesday the 27th. Himalaya Conservation Group