Model House 3BHK

Model House 3BHK

Print

 

Floor Plan

 

Floor Plan with

Furniture Plan

 

गोर्खा भूकम्पको बेला काठमाडौँ

उपत्यका वरिपरि भएको जमिनको

कम्पन (0.45g) लाई आधार मानेर

  डिजाइन गरिएको 

 

 प्रकार-१

 ढुंगाको गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: १३४९.५१ वर्ग फीट

 लागत: रु. १९,९२,०००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. १,४७६*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 ३ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + २ शौचालय

 

 प्रकार-२

 इट्टाको गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: १३४९.५१ वर्ग फीट

 लागत: रु. ३०,७६,५००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. २,२८०*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 ३ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + २ शौचालय

 

 प्रकार-३

 CSEB को गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: १३४९.५१ वर्ग फीट

 लागत: रु. २०,२५,७००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. १,५०१*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 ३ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + २ शौचालय

 

 Elevation

 

Front Elevation

 

Back Elevation

 

Side Elevation

 

Front Elevation