Articles

Model House 1BHK

Print


Floor Plan

 

Floor Plan with

Furniture Plan

 

गोर्खा भूकम्पको बेला काठमाडौँ उपत्यका 

वरिपरि भएको जमिनको कम्पन (0.45g)

लाई आधार मानेर  डिजाइन गरिएको

 

 प्रकार-१

 ढुंगाको गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: ७८६.३५ वर्ग फीट

 लागत: रु. ११,९२,८००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. १,५१७*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

१ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + १ शौचालय 

  प्रकार-२ 

 इट्टाको गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: ७८६.३५ वर्ग फीट

 लागत: रु. १९,७४,३००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. २,५११*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 १ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + १ शौचालय

 प्रकार-३

 CSEB को गारो, सिमेन्टको जोड़ाई

 क्षेत्रफल: ७८६.३५ वर्ग फीट

 लागत: रु. १३,५७,८००*

 औसत लागत प्रति वर्ग फीट: रु. १,७२७*

 एक-तल्ले, झुकेको छत्

 १ सुत्ने कोठा + १ भान्छा + १ बैठक कोठा + १ शौचालय

Elevation

 

Front Elevation

 

Back Elevation

 

Side Elevation

 

Side Elevation

Sunday the 27th. Himalaya Conservation Group